مقالات پذیرفته شده

صفحه اصلی > مقالات پذیرفته شده

با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در اینترنت، و عدم دریافت ایمیلهای ارسالی کنفرانس توسط مولفین، لیست مقالات پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانس به قرار زیر اعلام می گردد.